این گزارش به تحلیل تکنیکال سهم ولبهمن (شرکت بهمن لیزینگ) می پردازد. نمودار زیر تغییرات قیمت سهم ولبهمن را نشان می دهد.

تحلیل تکنیکال سهم ولبهمن

 

تحلیل تکنیکال سهم ولبهمن (شرکت بهمن لیزینگ) بر مبنای نمودار

سهم در قالب یک کانال صعودی در حال تکمیل موج ۵ از ۳ خود می باشد که هدف نهایی قیمتی آن محدوده ۳۱۰۰ ریال است.

با توجه به نزدیک بودن تاریخ مجمع عمومی سهم، فشار عرضه در روزهای آتی احتمال نرسیدن قیمت به هدف را افزایش می دهد.

شما می توانید از طریق لینک زیر متن کامل این گزارش تحلیلی را مشاهده نمایید.