این گزارش به تحلیل بنیادی سهم کخاک (شرکت صنایع‌ خاک‌ چینی‌ ایران‌) می پردازد. در این تحلیل ابتدا موضوعات زیر مطرح شده است:

  • – تاریخچه شرکت
  • – کائولن به عنوان مواد اولیه صنعت سرامیک
  • – مختصری از صنعت کائولن و جایگاه کخاک
  • – تاریخچه صنعت کاشی و سرامیک در ایران
  • – مختصری از صنعت کاشی و سرامیک در جهان

سپس با درنظر گرفتن پاره ای از مفروضات ارزش ذاتی هر سهم برآورد شده است.

نتیجه تحلیل بنیادی سهم کخاک (شرکت صنایع خاک چینی ایران)

با توجه به گزارشات بین المللی و پیش بینی های انجام شده در خصوص رشد بازار کائولن و کاشی و سرامیک در جهان، میانگین نرخ رشد قیمت کائولن ۶,۵ % و مواد اولیه آن ۷% برای سنوات آینده در نظر گرفته شده است.

بر اساس مجموعه ای از مفروضات سود خالص شرکت تا سال ۱۴۰۰ برآورد شده است.

به منظور تعیین ارزش ذاتی سهام شرکت، از دو روش استفاده شده است:

  • – روش DDM: بر اساس این روش قیمت ذاتی سهم برای سال ۹۵، ۲۰۹۳۶ ریال تخمین زده شده است.
  • – روش قیمت به سود: بر اساس این روش ارزش ذاتی هر سهم ۱۷،۴۸۰ ریال برآورد شده است.

شما می توانید از طریق لینک زیر متن کامل تحلیل بنیادی سهم کخاک (شرکت صنایع‌ خاک‌ چینی‌ ایران‌) را مشاهده نمایید.