این گزارش به تحلیل بنیادی سهم کسرا (شرکت سرامیک‌ های‌ صنعتی‌ اردکان‌) می پردازد. در این تحلیل، ابتدا تاریخچه ای درباره شرکت و نحوه عملکرد آن بیان شده است. سپس به پیش بینی صورت سود و زیان شرکت پرداخته شده است.

نتیجه تحلیل بنیادی سهم کسرا (شرکت سرامیک های صنعتی اردکان)

با توجه به گزارشات بین المللی و پیش بینی های انجام شده در خصوص رشد بازار کاشی و سرامیک در جهان، میانگین نرخ رشد قیمت کاشی و سرامیک ۸,۵ % و مواد اولیه آن ۷% برای سنوات آینده در نظر گرفته شده است. بر اساس مجموعه ای از مفروضات سود خالص شرکت تا سال ۱۴۰۰ برآورد شده است.

به منظور تعیین ارزش ذاتی سهام شرکت، از دو روش استفاده شده است:

  • روش DDM: بر اساس این روش قیمت ذاتی سهم برای سال ۹۵، ۲۹۷۴ ریال تخمین زده شده است.
  • روش قیمت به سود: بر اساس این روش ارزش ذاتی هر سهم ۳۲۲۵ ریال برآورد شده است.

شما می توانید از طریق لینک زیر متن کامل تحلیل بنیادی سهم کسرا (شرکت سرامیک های صنعتی اردکان) را مشاهده نمایید.